Από τη 1η Ιανουαρίου το περιβαντολλογικό τέλος για τις πλαστικές σακούλες