ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με οδηγό την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών μας, η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το λογιστήριο σας.

 • Σύσταση εταιρειών όλων των κατηγοριών
 • Μετατροπές, συγχωνεύσεις και παύση εταιρειών
 • Στελέχωση, οργάνωση και επίβλεψη  λογιστηρίων
 • Τήρηση βιβλίων και καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών
 • Εφαρμογή Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Σύνταξη οικονομικών  καταστάσεων κατά την ισχύουσα νοµοθεσία
 • Κάλυψη εξωτερικών εργασιών

Η πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας καθιστά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ιδιαίτερα απαιτητικές και σύνθετες. Αυτές τις υποχρεώσεις καλούμαστε να καλύψουμε εμείς, με αξιοπιστία και  ποιότητα.

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών καταστάσεων
 • Κατάρτιση & υλοποίηση φορολογικού σχεδιασμού
 • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι από εξειδικευμένο προσωπικό
 • Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Κάλυψη εξωτερικών εργασιών
 • Φορολογική εκπροσώπηση (για αλλοδαπές εταιρίες)

Η εξειδίκευσή μας σε θέματα εργατικού δικαίου θα εξασφαλίσει για την επιχείρηση σας την ιδανικότερη λύση σύμφωνα με το εκάστοτε  εργασιακό νομικό πλαίσιο.

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις  και οικοδομοτεχνικά έργα
 • Επίλυση Εργατικών Διαφόρων
 • Γνωμοδοτήσεις σε θέματα εργατικού/ασφαλιστικού δικαίου
 • Αποστολή όλων των καταστάσεων στους αντίστοιχους φορείς
 • Διεκπεραίωση κάθε είδους εργασιών σε υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία
 • Ενημέρωση και συμμετοχή σε τρέχοντα προγράμματα απασχόλησης
 • Κάλυψη υποστήριξης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας από εξειδικευμένους συνεργάτες

Εκτός από τη λογιστική-φορολογική κάλυψη της επιχείρησης σας, η εταιρεία μας αναλαμβάνει μέσα από ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών  να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο και στρατηγική βασισμένα στις ανάγκες της εταιρείας σας και της σύγχρονης αγοράς.

 • Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Μελέτη βιωσιμότητας επιχειρηματικού σχεδίου
 • Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων και μελέτη μείωσης κόστους λειτουργίας
 • Αποτίμηση εταιρειών
 • Διαχείριση διαθεσίμων
 • Ενημέρωση για χρηματοδοτικές λύσεις με την αξιοποίηση της βέλτιστης πιστωτικής  λύσης  για της ανάγκες του πελάτη (Ε.Ε., ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Τράπεζες, Επενδυτές)
 • Άντληση  δανειακών κεφαλαίων & αναδιαρθρώσεις
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλων για επιδότηση επιχειρήσεων μέσω Επενδυτικών Νόμων, ΕΣΠΑ
 • Σύνταξη καταστάσεων ταμειακών ροών
 • Παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών δεικτών της εταιρείας και του κλάδου και εξαγωγή αποτελεσμάτων
 • Ανάλυση σεναρίων βάσει αποτελεσμάτων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 – περιβάλλοντος ISO 14001 – υγείας και ασφάλειας ΕΛΟΤ 1801 – ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 & HACCP
 • Σύνταξη μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (σύμφωνα με τον N.3850/2010 & Π.Δ 159/99)
 •  Σύνταξη σχεδίων εκκένωσης διαφυγής (Σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 14/2014)
 • Διενέργεια ερευνών μυστικού πελάτη
 • On-line έρευνες ικανοποίησης πελατών
 • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος