ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την οργάνωση και διαχείριση Φορέων του Δημοσίου Τομέα (Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, ΟΤΑ).

  • Σύσταση και οργάνωση Νομικών Προσώπων
  • Οργάνωση και παρακολούθηση λογιστηρίου
  • Σύνταξη και υποβολή οικονομικών καταστάσεων
  • Καταμέτρηση παγίων και δημιουργία επικαιροποιημένου μητρώου παγίων
  • Σύνταξη προϋπολογισμού
  • Εσωτερικός έλεγχος
  • Υπηρεσίες κοστολόγησης